Ørabedrifter bidrar i nytt Senter for Forskningsbasert Innovasjon: EarthresQue
Tema:
Industriparken

Ørabedrifter bidrar i nytt Senter for Forskningsbasert Innovasjon: EarthresQue

EarthresQue skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

EarthresQue skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. Senteret har et omfattende nettverk av partnere fra industri, forskningsinstitutter og offentlig sektor. Senterleder er professor Helen French og administrativ leder er Ivan Dragicevic. Senterets administrasjon er lokalisert ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

EarthresQue er et landsomfattende prosjekt på håndtering av masse, inkludert forurenset masse og bruk av deponier. Mål er å få på plass system for å utnytte disse ressursene. 

NMBU er prosjekteier og leder prosjektet som består av 33 prosjektpartnere fra privat, offentlig og kommunal sektor. Fra Øra Industriområde og Fredrikstad er følgende med som deltakende partnere NCCE, FREVAR, Borregaard AS, Borg Havn og Scandi Energy AS. I tillegg er NORSUS, Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune med.

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal gå over 8 år og er bevilget 220MNOK i støtte. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

– Målet er å gjøre en høyere andel av overskuddsmasser og avfall egnet som råvarer i nye produkter,  sier prosjektleder og NMBU-professor Helen French.

Prosjektet skal se på økonomisk og miljømessig forsvarlig forvaltning av overskuddsmasser (stein, løsmasser, organisk) f.eks. fra store infrastrukturprosjekter, og masser som allerede er lagt på deponi. I dag er det lite eller ingen insentiver eller krav for gjenbruk eller nyttiggjøring av disse massene og negative klima- og miljøeffekter fra slike prosjekter kan bli betydelige. Tolkning av lovverket er strengt mtp. «nyttiggjøring» av avfall (forurensningsloven §27 og 32). Besparelse vil fordele seg mellom transport og produkt.

Les her, for mer informasjon om prosjektet.

Les også

Tema:
Industriparken
Etterspørselen etter elektriske maskiner har sunket, men i Fredrikstad går Andersen & Mørck mot strømmen – for miljøets skyld.
Tema:
Industriparken
Se eksempler på sirkulærøkonomi i praksis.i denne videoen om industrielle symbiose på Øra.
Tema:
Industriparken
I Fredrikstad planlegger Borg Havn utslippsfri produksjon av hydrogen. Det vil gi et viktig bidrag til fremtidens industri skipsfart.