Industriell symbiose som strategi for sirkulær økonomi
Tema:
Øra relatert

Industriell symbiose som strategi for sirkulær økonomi

For mange kan «industriell symbiose» være noe som virker ukjent og nytt, men begrepet ble brukt allerede i 1940. Da ble det beskrevet som et organisk forhold mellom ulike næringer som bruker restproduktet til en bedrift og anvender det i en annen (Chertow, Ashton, & Kuppalli, 2004, s. 8).

For å forstå hva industriell symbiose er, er det viktig å først forstå hva industriell økologi er, og at industriell symbiose er et underfelt av dette (Chertow et al., 2004, s. 8). Det naturlige økosystemet inspirerer til et sett med tanker og metoder, industriell økologi, som er et veikart for hvordan man bør organisere industrielle systemer (Brattebø, Larssæther & Røine, 1999, s. 168). Begrep og tankesett som dette har oppstått som følge av økende fokus på bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi i industrien de siste årene (Brattebø et al., 1999, s. 8). Som et underfelt av den industrielle økologien finner vi altså begrepet industriell symbiose, som også kalles en strategi for å oppnå en sirkulær økonomi (Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE), 2019).

“Begrepet symbiose er lånt fra biologiens verden der et symbiotisk forhold refererer til gjensidig fordelaktig samliv med individer som tilhører forskjellige arter” (The Symbiosis Centre in Kalundborg, u. å., s. 40). Ved å overføre dette symbiotiske forholdet til industrien, slik at det gjelder et samspill mellom to eller flere ulike virksomheter, vil vi altså få en industriell symbiose (Chertow et al., 2004, s. 8).

Slik samles ulike nærliggende virksomheter i en industriell symbiose, gjennom fysisk utveksling av materialer, energi, vann og/eller biprodukter. Virksomhetene samarbeider for å utnytte de synergiske mulighetene som ligger innenfor et geografisk område (Chertow, 2007, s. 12). En industriell symbiose fungerer altså mellom virksomheter uten store avstander, slik at den fysiske utvekslingen skal være mulig. En slik symbiose er avhengig av god fasilitering av samarbeid mellom virksomhetene (Chertow et al., 2004, s. 4).

Motivasjonsfaktorer for industriell symbiose

Så hva er egentlig motivasjonsfaktorene for industriell symbiose, og kan virksomhetene se verdien i et slikt samarbeid?
En stor motivasjonsfaktor for industriell symbiose er, i følge SCALER (SCALing European Resources with industrial symbiosis, et prosjekt startet gjennom EUs Horizon 2020-initiativ) at det hjelper næring å gå fra ikke-bærekraftig til bærekraftig produksjon. En slik omstilling kan ifølge SCALER blant annet:

  • … gi økonomiske fordeler gjennom salg eller utveksling av industriavfall og biprodukter, sparing av råvarekostnader og kuttede utgifter i avfallshåndtering (SCALER, 2021).
  • … redusere klimagassutslipp og overforbruk (SCALER, 2021).
  • … skape økte sosiale samfunnsmessige gevinster (SCALER, 2021).

Det kan også forbedre langsiktig ressurssikkerhet ved å øke tilgjengeligheten av kritiske ressurser gjennom kontrakter, eller som svar på regulatorisk press (Chertow, 2007, s. 13).
I et land som Norge, med store avstander og liten befolkning, kan nasjonal infrastruktur og markeder for sirkulære materialer være krevende med tanke på lønnsomhet og tilgang til sekundære råvarer. Det å samle bedrifter på avgrensede geografiske områder og få disse til å samarbeide kan derfor være avgjørende for å oppnå sirkularitet (Deloitte, Delutredning 2, 2020, s. 11).

Referanser i teksten:
Chertow, M. Ashton, W. & Kuppalli, R. (2004). The Industrial Symbiosis Research Symposium at Yale: Advancing the Study of Industry and Environment. (Yale F&ES Publication Series Report Number 3). New Haven, Connecticut 06511 USA: Yale Publishing Services Center. Hentet fra https://elischolar.library.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=fes-pubs
Brattebø, H., S. Larssæther and K. Røine. (1999). State-of-the-art of industrial ecology. [In Norwegian only: En sammenstilling av kunnskapsstatus (state-of-the-art) innen feltet industriell økologi]. IndEcolreport 5/1999. NTNU Industrial Ecology Programme. Trondheim. Hentet fra https://www.researchgate.net/publication/277836896_En_sammenstilling_av_kunnsk apsstatus_state-of-the-art_innen_feltet_industriell_okologi
Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE). (2019, 23. juli). Bærekraftig innovasjon gjennom Industriell Symbiose. Hentet fra http://ncce.no/baerekraftig-innovasjon-gjennom-industriell-symbiose/
The Symbiosis Centre in Kalundborg. (u. å.). KALUNDBORG SYMBIOSIS. Hentet fra https://greenexchange.earth/wp-content/uploads/2016/07/Kalundborg-Symbiosis-40th-anniversary-publication.pdf
Chertow, M. (2007). “Uncovering” Industrial Symbiosis. (Journal of Industrial Ecology: Volume 11, Number 1). Massachusetts Institute of Technology and Yale University. Hentet fra https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1162/jiec.2007.1110
Deloitte. (2020). Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi – Delutredning 2: Barriere for å utløse potensial for sirkulær økonomi i Norge. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/7ca1a81f57cc4611a193570e80c4dafd/delo itte_kunnskapsgrunnlag-sirkular-okonomi_barrierer.-delrapport-2.pdf
SCALER. (2021). The Benefits. Hentet fra https://www.scalerproject.eu/why-industrial-symbiosis/the-benefits

Les også

Tema:
Øra relatert
Gjennom forskning og utvikling fremmer hjørnesteinsbedriften bærekraftige alternative proteinkilder som larver og tunikater.
Tema:
Industriparken
EarthresQue skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.
Tema:
Øra relatert
Selv uten tiltak er Borg Havn i Fredrikstad en del av løsningen for å kutte i klimagassutslippene. Like fullt