Penger i søppel – skal forske på lønnsom avfallshåndtering
SIndustrikvinnen Reija Santala mener Norge bør gå i bresjen for sirkulærøkonomien. – Gro Harlem Brundtland løftet frem bærekraftig utvikling allerede på 80-tallet. Vi har et godt utgangspunkt for omlegging, spesielt avfallsindustrien i Norge er allerede godt på vei, hevder hun.
Tema:
Forskning

Penger i søppel – skal forske på lønnsom avfallshåndtering

Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi i Fredrikstad skal akselerere den grønne omstillingen industrien og samfunnet står overfor. – Miljøengasjementet må bli en del av industrien og den må være lønnsom, forteller initiativtager Reija Anneli Santala.

Sirkulærøkonomi er allerede en storsatsing i EU knyttet til både bærekraft og økonomi. I den sirkulære økonomien gjenvinnes materialer i et kretsløp slik at færrest mulig ressurser går tapt.

Avfall er ressurser på avveie

– I EU ser vi at spesielt Danmark utmerker seg som et foregangsland. I Norge har vi også et godt grunnlag for å legge om fra en lineær til en sirkulær tilnærming, og vi har allerede kommet et godt stykke på vei, kommenterer Santala som er en av seks medlemmer i styringsgruppen for det nyoppstartede initiativet.

Til daglig jobber Santala som ingeniør i Multiconsult, men det er i gjennom hennes virke som nestleder i styret til Gjenvinning Østfold hun er engasjert i styringsgruppen til det nyskapende og ambisiøse prosjektet.

Det er ikke tilfeldig at senteret etableres på Øra, et industriområde langs Glomma i Fredrikstad. Industrivirksomhetene etablert her ligger langt fremme når det gjelder gjenvinning, gjenbruk og reduksjon av fossile råstoffer.

– I den sirkulære økonomien finnes det ikke avfall, kun ressurser på avveie, forklarer Santala og viser hvordan lokalt næringsliv på Øra i Fredrikstad er et eksempel på industriøkologi:

Øra industriområde og havn i Fredrikstad.

Hos Frevar (Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering) blir dampen fra energigjenvinningsprosesser levert til Kronos Titan som produserer titandioksid. Avfallet fra denne prosessen, jernsulfat, leveres så til foredling til bedriften Kemira hvor det dannes et fellingskjemikale som Frevar så benytter til rensing av avløpsvannet.

Fra ord til handling

Slik fungerer altså sirkulærøkonomien. Knappheten på jordas ressurser er den ideologiske drivkraften bak, men uten lønnsomhetsdimensjonen er den ikke levedyktig i et samfunnsperspektiv. Det er her behovet for et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi kommer inn.

– Vi vil skape en nasjonal arena for banebrytende forskning i testlaboratoriet og tilby spesialkompetanse innen sirkulærøkonomien, spesielt med tanke på konkrete og praktiske eksempler. En grønn tilnærming må gå hånd i hånd med lønnsom næringsutvikling. Det er dette som er vår styrke, hevder Santala som er fornøyd med å ha Østfoldforskning med på laget.

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt som representerer Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjonen til produkter og tjenester. Det skorter altså ikke på ambisjonene, forstår vi på Santala.

– Det grønne skiftet kommer vi ikke utenom. Politisk er det et nytt regelverk på vei som skal legge til rette for at det som tidligere var avfall skal få nytt liv som råvarer i nye kretsløp. Men innovasjonen må gjøres i samarbeid med industrien. Her spiller det nye senteret en avgjørende rolle, avslutter Santala.

Nasjonalt senter for sirkulærøkonomi på Øra i Fredrikstad
  • Øra er et historisk industri- og havneområde sør for Gamlebyen i Fredrikstad, på østsiden av Glommas utløp.
  • En rekke aktører med virksomhet på området har i dag tatt en lederrolle inn gjenvinning og sirkulærøkonomi. Bedrifter som Syklus, Stene Stål, Norsk Batteriretur, Metallco, Borg Havn, Frevar og flere kommuner investerer akkurat nå hundrevis av millioner kroner i blant annet et stort ettersorteringsanlegg og et anlegg for glassgjenvinning.
  • Det er tatt initiativ til å etablere et Nasjonalt Senter for Sirkulærøkonomi på Øra. Styringsgruppen i forprosjektet består av Gjenvinning Østfold (2), Borg Plast-Net (2), Østfoldforskning (1) og en observatør fra Østfold fylkeskommune.
  • Senteret har et testlaboratorium for materialsammensetning, tilbyr spesialkompetanse innen sirkulærøkonomi, og vil fremme samarbeid på tvers av industrier.
  • "Håpet er at dette kan bli et Norwegian Center of Expertise (NCE)", sa Fredrikstad sin ordfører, Jon-Ivar Nygård, da Øra-konferansen ble arrangert for fjerde gang i slutten av september.
  • Sirkulærøkonomi
  • Sirkulærøkonomi forener økonomi og økologi.
  • I motsetning til en lineær økonomisk modell, der man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som avfall eller til forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.
  • På lang sikt medfører en sirkulær økonomi at det i utgangspunktet ikke oppstår avfall. Veien dit er imidlertid lang. Gjenvinning av avfall vil derfor spille en sentral rolle i den sirkulære økonomien i lang tid fremover.

Les også

Tema:
Forskning
Hele tre Fredrikstad-bedrifter fikk støtte i Forskningsrådets siste utdeling av innovasjonsmidler. Det plasserer byen helt i toppen.
Tema:
Innovasjon
Kunstig intelligens (KI) er langt mer enn ChatGPT. Her er fire Fredrikstad-bedrifter som bruker KI på svært ulike måter.
Tema:
Øra relatert
Selv uten tiltak er Borg Havn i Fredrikstad en del av løsningen for å kutte i klimagassutslippene. Like fullt